Like lenge som det har bodd mennesker i Norge, har de rike ressursene i havet sørget for liv langs kysten. Å drive havbruk er en naturlig forlengelse av vår tusenårige fiskerihistorie. Kunnskapen om havet var utgangspunktet for oppdrettsnæringen i Norge. Sammen med naturgitte forhold som dype fjorder, stor vannutskifting, gode strømforhold og oksygenrikt, kaldt vann, er det grunnen til at vi er verdensledende innen havbruk i dag. Lakseoppdrettere har drevet innovasjon på høyt nivå siden oppstarten for 40 år siden. I dag er vår oppdrettsteknologi og kunnskap en like stor eksportvare som laksen!

Følg lakseeventyret

Norges viktigste innovasjon

Lav fisketetthet gir gode vekst- og leveforhold for laksen.

Et typisk produksjonsanlegg for laks består av seks til ti merder, og har mellom 3.000 og 4.000 tonn fisk.

Merden består av et flyteelement i overflaten og en notpose som fisken svømmer i. Notposen er mellom 20 og 50 meter dyp. Vanlig diameter på merden er om lag 50 meter, men de største har en omkrets på 200 meter.

Illu-dybde-vann.svg

Sunt og trygt fôr

Les mer

To tredeler av ingrediensene i laksefôret kommer fra planteriket, og er hentet fra bærekraftig produksjon av vegetabilske råvarer. Resten kommer fra havet og er marine råvarer.

Fôret som benyttes i lakseoppdrett består av proteiner, fett, vitaminer, mineraler og pigment.

Illu-for.svg

Norsk laks har det veldig bra. Den har god plass i merdene, får sunt og trygt fôr, og gode vaksiner. Fordi fisken er frisk, brukes det praktisk talt ingen antibiotika i norsk lakseproduksjon.

Oppdrettslaksen følges nøye, helt fra rogna befruktes og til den når deg som forbruker. Det finnes strenge regler for alle ledd i denne prosessen, for å ivareta kravene til alt fra mattrygghet, fiskehelse og miljø.

Vil du vite mer?

På Laksefakta.no kan du lese mer om fôr, medisin og flere vanlige spørsmål om lakseoppdrett. Visste du for eksempel at mindre enn 1% av oppdrettslaksen behandles med antibiotika?

Laksen som til slutt havner på tallerkener verden over, er dokumentert sunn, trygg og god. Nasjonalt Institutt for Sjømatforskning (NIFES) tar mer enn 11.000 prøver av laksen hvert år, for å dokumentere at vår største mateksport er trygg. Ernæringsmessig er oppdrettslaksen minst like sunn som villaksen, fordi den er et resultat av kontrollert matproduksjon i alle ledd. Visste du at oppdrettslaks er en av våre rikeste kilder til marine omega 3-fettsyrer, og inneholder i snitt ti ganger mer av disse fettsyrene enn torsk?

Vil du vite mer?

Norsk oppdrettslaks er sunn og trygg mat. Les mer på laksefakta.no:

Spis mer fisk!

En av de mest omfattende vurderingene Vitenskapskomiteen for mattrygghet har gjort, munnet ut i rapporten «Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold».

Her veier komiteen fiskens gode helseeffekter opp mot risikoen for skader fra miljøgiftene.

Konklusjonen er at vi bør fortsette å spise fisk, og helst mer enn vi gjør i dag.

Rensefisk: gode hjelpere!

Les mer

Øyvind A. Haram/FHL

Leppefisk som rognkjeks og berggylt er kjent som pusserfisk, det vil si at de renser andre fisk for ektoparasitter.

I lakseoppdrett brukes de til miljøvennlig bekjemping av lakselus.

IMG-6965-1676166.JPG

Sjømat Norge

De største utfordringene knyttet til lakseoppdrett, er fisk som rømmer og lakselus. Forskerne selv mener løsningen på dette er få år unna.

Havbruksnæringen har en nullvisjon når det gjelder rømming, både fordi fisken kan blande seg med ville fiskebestander, og fordi rømt fisk betyr et økonomisk tap for oppdretteren.

Oppdrettsnæringen er aktive i utviklingen av miljøvennlig begrensning og kontroll av lakselus. At det lar seg gjøre, finnes det gode eksempler på: Selv i områder hvor luseproblemet er størst, klarer flere oppdrettere å holde lusetallene svært lave ved hjelp av miljøvennlige metoder.

Lakselus er et lite krepsdyr som finnes naturlig i sjøen. Den er ikke farlig for mennesker, og påvirker verken mattryggheten eller kvaliteten på laksen. Blir det mye lakselus påvirker det fiskens velferd, og oppdretterne er derfor pålagt regelmessig telling. Biologisk avlusing foregår ved hjelp av lusespisende rensefisk; en skånsom metode uten negative konsekvenser for miljøet.

 

Miljø

Gode miljøforhold er i laksenæringens egen interesse. Et godt miljø for fisken er den viktigste forutsetningen for å drive effektivt og godt havbruk! Et miljøfond som næringen selv etablerte er nå gjort obligatorisk, og finansierer overvåkning og oppryddingstiltak i elvene slik at rømt fisk kan oppdages og tas ut.

Bli kjent med laksenæringen!

Vil du vite mer?

Oppdrettsanlegg kan bare plasseres der de miljømessige forholdene vurderes som godt egnet. På Laksefakta.no kan du lese mer om miljø og utfordringer: