På lag med myndighetene i jakt på bedre løsninger

Artikkel3innovasjonoverskriftriktig.jpg
Publisert 28/08/17

Hvordan kan havbruk vokse på en bærekraftig måte? Det har næringen og myndighetene en felles interesse av å finne svar på.

Myndighetene ønsker å bidra til at oppdrettsnæringen kan vokse samtidig som hensynet til miljø og bærekraft blir ivaretatt. Derfor deler Nærings- og fiskeridepartementet ut såkalte utviklingstillatelser innen havbruk. Målet er å stimulere til at det utvikles ny teknologi og nye løsninger som beviselig reduserer miljøavtrykket fra matproduksjon i hav. Pr. august 2017 er til sammen 61 søknader om slike tillatelser sendt inn. Fem av disse har fått tilsagn.  

Havbruk møter offshore

SalMar var den første norske produsenten som ble tildelt denne type utviklingstillatelser med søknaden knyttet til havmerden Ocean Farm 1. Den har de samme grunnleggende egenskaper som halvt nedsenkbare installasjoner offshore. Samtidig er den bygget for å ivareta laksens biologiske behov. Regelverk og byggestandarder både fra havbruksnæringen og offshoreindustrien er tatt i bruk. Nordlaks har også fått tilsagn for et prosjekt knyttet til havbasert oppdrett. De tre andre tilsagnene er knyttet til lukkede eller semi-lukkede anlegg og er tildelt henholdsvis Midt-Norsk Havbruk, AkvaDesign og Marine Harvest.

Mål om betydelig innovasjon

Utviklingstillatelsene tildeles bare prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. De kan ha form av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon eller fullskala prøveproduksjon. Konkret er mange av søknadene rettet inn mot løsninger for å løse arealkonflikter, redusere spredning av parasitter som lus og forhindre rømming. Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.

Erfaringer og nye løsninger fra disse prosjektene kan utgjøre starten på en ny æra innen bærekraftig produksjon av sjømat, og kan potensielt tas i bruk over hele verden. Norsk miljøteknologi til havs er allerede etterspurt internasjonalt og kan bli et like viktig eksportprodukt som selve produktet sjømat.

Havbruksnæringene investerer mest i FoU

En nylig utgitt rapport av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gir en oversikt over ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i perioden 2013 – 2015.Den viser at veksten i marin FoU er dobbelt så stor (10%) sammenlignet med veksten i den totale forskningsinnsatsen i Norge (5.5%). Innen marin forskning er det havbruksforskning som utgjør den største delen (2.3 MRD NOK i 2015). Rapporten viser også at det spesielt er næringslivets egen innsats som har økt. Havbruksnæringen selv investerte mer enn 50% (1.2 MRD NOK) av den totale havbruksforskningen i 2015.

Den totale verdien av alle 61 omsøkte utviklingstillatelser er 25-30 mrd norske kroner. Selv om mange av disse ikke vil se dagens lys, tilsier dette en betydelig investeringsvilje og en vilje til å ta miljøansvar i norsk havbruksnæring.

NIFU-rapport 2017:3  https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2440276