Hvem avgjør om oppdrettslaksen er trygg å spise?

Artikkel1mattrygghetoverskriftriktig.jpg
Publisert 23/08/17

Det er bare myndighetene som kan forsikre deg om at maten er trygg. Ikke vi som produserer den.

Det er mange spørsmål knyttet til oppdrettsfisk, og næringen plikter å svare. Men når vi uttaler oss, for eksempel om ernæring og mattrygghet, må vi gjøre det ved å vise til hva myndighetene sier. Bare da er vi troverdige. Da er det godt å vite at det finnes et strengt regelverk og en rekke kontrollinstanser som er til nettopp for at du som forbruker skal være trygg.

NIFES: Det er trygt å spise norsk oppdrettsfisk

En slik instans er NIFES – nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Hvert år overvåker NIFES norsk oppdrettsfisk på oppdrag fra Mattilsynet. I 2016 ble over 13 000 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoff. Resultatene viser at nivåene av miljøgifter er under EUs grenseverdi, og at det er trygt å spise norsk oppdrettsfisk. De aller fleste prøvene er laks, men også oppdrettsarter som regnbueørret, kveite, røye, piggvar og flekksteinbit blir undersøkt.

Nedgang i miljøgifter

Oppdrettsfisken ble undersøkt for blant annet dioksin- og dioksinlignende PCB, tungmetaller og pesticider. Ingen av miljøgiftene hadde nivåer som var over EU sin maksimumsgrense der den er satt. Rita Hannisdal, forsker ved NIFES, sier dette i en artikkel NIFES selv har publisert om funnene:

- Vi ser at nivåene for flere av miljøgiftene har gått betydelig ned de siste 10-15 årene. Dette har hovedsakelig sammenheng med overgangen fra marine til vegetabilske ingredienser i fôret. Dette understreker at oppdrettet laks ikke er farligere å spise enn villaks, slik noen hevder. Målingene viser det motsatte. Likevel er det heldigvis slik at begge er trygge – og sunne – å spise.

Funn av midler mot lakselus

Det ble funnet rester av lusemidler i 22 av 372 samleprøver som ble analysert for legemidler brukt mot lus. Alle disse midlene er lov å bruke til oppdrettsfisk, og alle prøvene var under grenseverdi.

Folkehelseinstituttet, en annen kontrollinstans, skriver på sine hjemmesider at det i 2016 var en betydelig nedgang i bruk av midler mot lakselus. Det skyldes ikke at norske lakselus er blitt mindre resistente mot legemidler, men at parasittene bekjempes i større grad med andre metoder, som varmt vann, ferskvann og mekanisk fjerning. Målt i behandlingsdoser er nedgangen på omtrent 50 prosent.

Klare helsefordeler

En annen instans er VKM – vitenskapskomiteen for mattrygghet. De gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. I desember 2014 publiserte VKM en nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold. Der slås det fast at det er godt dokumentert at fisk beskytter mot hjerte- og karsykdom. Fisk bidrar også positivt til utviklingen av nervesystemet hos foster og spedbarn.

 - De som spiser lite fisk, det vil si mindre enn tilsvarende ett fiskemåltid i uken, kan gå glipp av helsefordeler, sa Janneche Utne Skåre, som ledet arbeidet med vurderingen.